Oferta

Zakres usług geodezyjnych

Gwarantujemy wykonanie wysokiej jakości usług geodezyjnych według umownych ustaleń w wyznaczonych terminach.

Obsługa geodezyjna inwestycji

Jest to mapa z opracowaniem na bazie mapy zasadniczej. Mapy geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych zawierają przygotowanie dokumentacji geodezyjnej, niezbędnej do wykonania projektu budowlanego. Mapy do celów projektowych wymagane są do realizacji jakichkolwiek inwestycji wymagających pozwolenia na budowę.

Tyczenie gwarantuje prawidłowe usytuowanie obiektu wg. projektu budowlanego. Tyczenie wskazuje także zachowanie przewidzianych w projekcie odległości od istniejących w terenie obiektów wznoszonych oraz względem granic nieruchomości.

Domy jednorodzinne oraz inne obiekty budowlane, do których wymagane są pozwolenia na budowę, a także urządzenia podziemne, czyli np. przyłącza wodociągowe, kanalizacje, przyłącza gazowe, elektroenergetyczne itd., przed oddaniem do użytkowania wymagają wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Inne usługi geodezyjne

Podziały działek stosowane są najczęściej, kiedy chcemy wyznaczyć część gruntu na różne przeznaczenia, np. do sprzedaży.

Wznowienie znaków granicznych nieruchomości to geodezyjna procedura, która pozwala uniknąć rozgraniczenia. Są to czynności pozwalające odtworzyć uszkodzone, zniszczone lub przesunięte znaki graniczne.

Sporządzenie dokumentacji geodezyjnych do celów prawnych wymagane jest do dokonywania czynności w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub przed notariuszem.

Przed zakupem działki pod budowę np. domu jednorodzinnego należy zbadać stan prawny nieruchomości poprzez sprawdzenie zapisów w księgach wieczystych oraz warunków zawartych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania.

Zastosowanie specjalistycznego oprogramowania geodezyjnego w połączeniu z nowoczesnym sprzętem pomiarowym marki TRIMBLE owocuje przedstawieniem wyników naszych prac w technologii CAD. Ułatwia to wymianę danych z biurami projektowymi i wykonawcami prac budowlanych, skracając jednocześnie czas realizacji projektów.

Zadzwoń